Pravidla a organizace výuky (Covid-19)

Základní škola Ostrava – Petřkovice, Hlučínská 136

PROVOZ ŠKOLY

 • Příchod žáků do školy není časově organizován jako na konci předchozího roku, doporučujeme neshlukovat se s žáky jiných ročníků.
 • Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají předem telefonické schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Návštěvníci školy musejí na jednání přicházet v roušce. 
 • Kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně bude minimalizován. Mísení jednotlivých ročníků, přesun žáků mezi učebnami a pohyb v dalších prostorách školy bude omezen.  
 • Veškeré mimoškolní aktivity budou organizovány s ohledem na aktuální situaci. Soutěže celostátního charakteru jsou zrušeny.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ ČR. Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA, OCHRANA ZDRAVÍ

 • U vstupu si žáci vydezinfikují ruce, ve třídě si ruce myjí dezinfekčním mýdlem.
 • Ve všech výukových a společných prostorách je k dispozici dezinfekce, často se větrají učebny a šatny, úklid a dezinfekce probíhá vícekrát denně. Alespoň jednou denně se vyprazdňují odpadkové koše.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Škola je plně vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek.
 • Zákaz vstupu do školy mají žáci se zvýšenou teplotou a příznaky infekce dýchacích cest. Jestliže žák školy trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
 • Žák, u kterého se během vyučování objeví příznaky virového onemocnění, je izolován mimo kolektiv v předem určené místnosti. Pod dohledem zaměstnance školy vyčká do doby, než si ho vyzvedne zákonný zástupce. Ihned dostává roušku. Zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odchod tohoto žáka za školy.
 • Při výskytu onemocnění COVID-19 u žáka či zaměstnance školy škola neprodleně informuje dle pokynů KHS o případných úpravách způsobu vzdělávání (distanční výuce) žáky, zákonné zástupce, svého zřizovatele. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

ORGANIZACE

Školní stravování

 • Škola se bude snažit rozložit vydávání obědů tak, aby byl minimalizován kontakt mezi jednotlivými skupinami žáků.
 • Žáci si při vstupu do ŠJ myjí/dezinfikují ruce.
 • Žákům není umožněn samoobslužný výdej. Příbor, nápoj, polévka, saláty žákům podává stanovený dohled v ŠJ.

Školní družina

 • Jednotlivá oddělení jsou tvořena žáky z jednoho ročníku. 


„Manuál“ MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 ke stažení na:

https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual


V Petřkovicích dne 27. 8. 2020 Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy