Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2022 bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém,  v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v areálu 1. stupně ve dnech 5. – 6. 4. 2022 (volba termínu a času bude součástí elektronické přihlášky).

Na školní rok 2022/2023 budou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 včetně dětí, které měly loni odklad povinné školní docházky.

Termín podání ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ a ŽÁDOSTI O ODKLAD:
1. 4. 2022 – 30. 4. 2022 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO NAŠÍ ŠKOLY 

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít v 1. ročníku dvě třídy s maximálním počtem 46 žáků. Děti budou přijímány podle následujících kritérií do naplnění stanovené kapacity školy:  

  1. děti s trvalým bydlištěm v Petřkovicích (spádová základní škola)
  2. děti, které mají ve školním roce 2021/2022 na naší škole sourozence v 1. – 4. ročníku
  3. děti, které mají ve školním roce 2021/2022 na naší škole sourozence v 5. – 8. ročníku
  4. ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod Petřkovice

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno losování dle předem stanovených podmínek za přítomnosti ředitelky školy a zástupců zřizovatele.

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

1) ZD E se dostanete na ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, kterou vyplňte, zarezervujte si termín a odešlete. Na váš email vám přijde potvrzení o registraci vašeho dítěte vč. REGISTRAČNÍHO ČÍSLA, které slouží k informaci o přijetí či nepřijetí dítěte. Toto číslo si pečlivě uschovejte. Návod na vyplnění naleznete ZDE


2) Z potvrzujícího emailu si Žádost o přijetí/Žádost o odklad stáhněte, doplňte všechny údaje (nejlépe elektronicky) vytiskněte a podepište.


3) Připravte si prostou kopii rodného listu dítěte a prostou kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce (kritérium o spádovosti). V případě účasti na zápisu ve dne 5. a 6. 4. stačí předložit originály na místě. 


4) Doručení dokumentů škole:
k Žádosti o přijetí/ Žádosti o odklad přiložte KOPIE RODNÉHO LISTU a DOKLADU TOTOŽNOSTI  a doručte škole některým z následujících způsobů:

a) do datové schránky školy: nbup8ce

b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email): skola@zspetrkovice.cz

c) poštou doporučeně: Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice

d) osobní podání s podpisem do schránky školy, která je umístěna u bočního vchodu školy na náměstí (červená budova – vchod pro zaměstnance ŠJ). Na obálku napište: „Zápis do 1. ročníku.“

e) osobně na zápise v areálu 1. stupně ve dnech 5. a 6. 4. 2022.


ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy č. 3 (žlutá budova s hodinami) a na vchodových dveřích budovy č. 136 (červená budova na náměstí)

- a na webových stránkách školy: www.zspetrkovice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2. 5. 2022

V seznamu nemohou být jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

V červnu se bude pro rodiče budoucích prvňáčků konat informativní schůzka. Termín bude zveřejněn na našich webových stránkách.


DESATERO pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete ZDE.


Podrobné informace:

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce kromě žádosti o přijetí zároveň podat žádost o odklad povinné školní docházky.

Podání žádosti probíhá stejně jako podání žádosti o přijetí, ale navíc musí být doložena:

- kladným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC)… (prostá kopie)

- doporučením odborného (např. dětského) lékaře či klinického psychologa… (prostá kopie)

Pokud tato doporučení nemáte vyřízena – je možno podat žádost o odklad ve stanoveném termínu (do konce dubna 2022) a výše uvedená doporučení doložit dodatečně po tomto termínu.