Zápis do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou zápisy přizpůsobeny tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Žádosti o přijetí budou tedy probíhat v distanční podobě (postup viz. níže). Motivační část zápisu, která je významnou událostí v životě rodiny i školy, se bude konat v případě příznivé situace z hlediska epidemiologického. O případné změně termínu společného setkání na školní zahradě Vás budeme informovat prostřednictvím Vašeho emailu. 

Na školní rok 2021/2022 budou zapisovány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 včetně dětí, které měly loni odklad povinné školní docházky.

Termín podání ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ a ŽÁDOSTI O ODKLAD (PŘEDČASNÝ NÁSTUP):
1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 (nejlépe do 20. 4. 2021)

Termín MOTIVAČNÍ ČÁSTI ZÁPISU na školní zahradě: 21. 4. 2021 – 22. 4. 2021 (volba termínu součástí elektronické přihlášky).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO NAŠÍ ŠKOLY 

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít v 1. ročníku dvě třídy s maximálním počtem 40 žáků. Děti budou přijímány podle následujících kritérií do naplnění stanovené kapacity školy:  

            1. děti s trvalým bydlištěm v Petřkovicích (spádová základní škola)
            2. děti, které mají ve školním roce 2020/2021 na naší škole sourozence v 1. – 4. ročníku
            3. děti, které mají ve školním roce 2020/2021 na naší škole sourozence v 5. – 8. ročníku
            4. ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod Petřkovice

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno losování dle předem stanovených podmínek za přítomnosti ředitelky školy a zástupců zřizovatele.

 

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

1) ZDE se dostanete na ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, kterou vyplňte, zarezervujte si termín a odešlete. Na váš email vám přijde potvrzení o registraci vašeho dítěte vč. REGISTRAČNÍHO ČÍSLA, které slouží k informaci o přijetí či nepřijetí dítěte. Toto číslo si pečlivě uschovejte.

 

2) Z potvrzujícího emailu si přihlášku stáhněte, vytiskněte a podepište (kdekoliv pod tabulkou).

 

3) Připravte si prostou kopii rodného listu dítěte a prostou kopii dokladu totožnosti zákonného zástupce (kritérium o spádovosti).

 

4) ZDE si stáhněte DOTAZNÍK – ostatní údaje o dítěti, vytiskněte, vyplněný dotazník podepište. Formuláře pro případ, že žádáte o ODKLAD POVINNÉ ŠK. DOCHÁZKY (formulář ZDE) či o PŘIJETÍ NEŠESTILETÉHO DÍTĚTE (formulář ZDE).

 

5) Doručení dokumentů škole:
k PŘIHLÁŠCE a vyplněnému DOTAZNÍKU přiložte KOPIE RODNÉHO LISTU a DOKLADU TOTOŽNOSTI (případně žádost o odklad PŠD či žádost o přijetí nešestiletého dítěte) a doručte škole některým z následujících způsobů:

    a) do datové schránky školy: nbup8ce

    b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email): skola@zspetrkovice.cz

    c) poštou doporučeně: Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice

    d) osobní podání s podpisem do schránky školy, která je umístěna u bočního vchodu školy na náměstí (červená budova – vchod pro zaměstnance ŠJ). Na obálku napište: „Zápis do 1. ročníku.“


ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy č. 3 (žlutá budova s hodinami) a na vchodových dveřích budovy č. 136 (červená budova na náměstí)
  • a na webových stránkách školy: www.zspetrkovice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 3. 5. 2021

V seznamu nemohou být jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Po ukončení mimořádných opatření se bude pro rodiče budoucích prvňáčků konat informativní schůzka. Termín bude zveřejněn na našich webových stránkách.

DESATERO pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete ZDE.


Podrobné informace:

A) ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce kromě žádosti o přijetí zároveň podat žádost o odklad povinné školní docházky.

Podání žádosti probíhá stejně jako podání žádosti o přijetí, ale navíc musí být doložena:
  • kladným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC)… (prostá kopie)
  • doporučením odborného (např. dětského) lékaře či klinického psychologa… (prostá kopie)

Pokud tato doporučení nemáte vyřízena – je možno podat žádost o odklad ve stanoveném termínu (do konce dubna 2021) a výše uvedená doporučení doložit dodatečně po tomto termínu.


B) PŘIJETÍ NEŠESTILETÉHO DÍTĚTE 

Pokud uvažujete o předčasném nástupu svého dítěte do školy. Poté postupujte dle výše uvedeného.

Vaše žádost o předčasné přijetí dítěte musí být doložena:

  • v případě dítěte narozeného od září do prosince 2015 - kladným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC)… (prostá kopie)
  • v případě dítěte narozeného od ledna do června 2016 - kladným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučením odborného (např. dětského) lékaře či klinického psychologa… (prosté kopie)