GDPR

 Informace o zpracování osobních údajů

 

Úvodní informace

 

Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) informuje tímto o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činnosti organizace, jakož i o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

 

1. Důvody zpracovávání osobních údajů

 

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

- plnění povinností organizace dle:

 • zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejících právních předpisů;
 • zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;
 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

- plnění zákonných povinností organizace jako zaměstnavatele;

- pro účely uzavření a plnění smluv uzavřených organizací;

- ochranu majetku organizace jako oprávněný zájem organizace.

 

2. Souhlas se zpracováním a možnost jej odvolat

 

Zpracování pro účely, které nevyplývají z platných ustanovení právních předpisů, je založeno na souhlasu subjektu údajů. V případě, že je při získání údajů vyžadován souhlas subjektu údajů, poskytuje subjekt údaje organizaci dobrovolně za účelem v souhlasu vymezeném. Udělený souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů musí být učiněno písemně. Odvolání souhlasu se podává vedení školy na adrese jejího sídla v pracovní době, nebo datovou schránkou či poštou.

 

3. Způsob získávání osobních údajů

 

Osobní údaje jsou organizací získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při nástupu do zaměstnání, při zahájení školní docházky, při přihlášení dítěte do školní družiny nebo k stravování ve školní jídelně a při uzavírání smluv. Organizace dále získává některé osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Organizace zároveň zpracovává fotografie pořízené na akcích pořádaných organizací. Fotodokumentace z akcí organizace se uchovává (archivuje) zpravidla po dobu dvaceti let a v omezeném rozsahu je zároveň zveřejňována ve vnitřních prostorách organizace, na oficiálních www stránkách organizace, v informačních a propagačních materiálech, ve zpravodaji obce a v kronikách. Fotografie z akcí jsou pořizovány a zveřejňovány na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob, popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti organizace.

 

4. Předávání osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být pro zajištění stanovených účelů kromě organizace a jejích zaměstnanců zpracovávány také jinými osobami – zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Seznam osob, které působí jako zpracovatelé osobních údajů pro organizaci je k nahlédnutí u ŘŠ.

Na základě právních předpisů pak mohou být Vaše osobní údaje předány i dalším osobám, které mohou jejich předání vyžadovat na základě právních předpisů, nebo kterým je organizace povinna tyto údaje předat pro splnění svých právních povinností vyplývajících z právních předpisů.

Na základě oprávněného zájmu organizace mohou být některé osobní údaje předávány také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace.

 

5. Rozsah zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s provozem organizace jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, zpravidla v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. Po naplnění stanoveného účelu jsou osobní údaje v plném rozsahu ukládány v souladu s právními předpisy. U údajů získávaných od třetích subjektů nebo z jiných zdrojů je rozsah údajů uveden v části 3. této informace.

 

6. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

 

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech organizace nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem organizace. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů organizace, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků organizace.

 

7. Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má kromě obecného práva na informace o zpracování rovněž následující práva, jejichž výkon organizace jako správce osobních údajů plně respektuje:

 

- právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají;

- právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost organizace jako správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 

 

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (na internetu) na základě souhlasu dítěte.

 

Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3 GDPR). V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu.

 

- právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce (organizace) informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

- právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a které organizaci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podmínky aplikace tohoto práva jsou následující:

 

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu subjektu údajů či za účelem plnění smlouvy, a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u organizace jako správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů; vznést námitku může subjekt údajů proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě následujících právních důvodů:

 

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Organizace v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. V takovém případě správce údaje dále nezpracovává. Organizace však při své činnosti nezpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu.

 

- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může organizace jako správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo na omezení zpracování máte v následujících případech:

 • pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby organizace jako správce mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody organizace jako správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • organizace jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

- právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;

- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

- právo vznést stížnost, jestliže se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR; dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování; toto právo zajišťuje, že subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro subjekt údajů mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýkalo, s výjimkami uvedenými v čl. 22 odst. 2 GDPR. Organizace jako správce při své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

 

8. Způsob uplatnění práv

 

V případě žádosti o uplatnění práv dle předchozího článku bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do 30 dnů od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení bude žadatel informován ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti. V případě, že organizace nepřijme opatření, o která subjekt údajů žádá, bude o takové skutečnosti informován bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě má možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Veškeré žádosti k uplatnění práv dle předchozího článku budou vyřizovány bezplatně, s výjimkou případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, např. proto, že se opakuje. V takovém případě pak může organizace za vyřízení žádosti účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady organizace.

 

9. Kontakty

 

Kontakt na správce osobních údajů:

 

Základní škola Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 136, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČO:706 418 62, ID datové schránky: v2o7pr, telefonní číslo: 599 429 120, emailová adresa: skola@zspetrkovice.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka,    

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, tel. č. 227 031 495

 

Statutární město Ostrava uzavřelo Smlouvu příkazní se společností Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 09692142

zastoupenou Ing. Radovanem Haukem, jednatelem, na období od 1.1.2022 do 31.12.2024.

 

Plavání

odkaz ZDE