Info pro absolventy

Informace pro absolventy z Moravskoslezského kraje

odkaz na aktuální informace pro školní rok 2019/2020 k nalezení ZDE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z oddělení pro analýzu trhu práce a vzdělávání:

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že jsme tak jako každý rok připravili aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd. Informace jsou k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz.

Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Vyhledávat lze podle oboru vzdělání, školy, povolání, podle videa či jednoduchých obrázků i podle činností a pracovišť, dobrou pomůckou k orientaci při rozhodování je i Profitest.  

K dispozici je i velké množství informací pomáhajících při volbě oboru vzdělání, např. o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, uplatnění absolventů na trhu práce, jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajská stipendia ve školním roce 2020/2021

Info na stránkách Moravskoslezského kraje... ZDE.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce k volbě povolání v letošním školním roce:

 

Veletrh středních škol -   Avion shopping park 8. 11. 2019  10,00 - 17,00

       Výstava Středoškolák, vysokoškolák se bude konat 6. - 7. 12. 2019 na Černé louce.

Pátek 6. 12. 9,00 - 17,00, sobota 7. 12. 9,00 - 14,00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde naleznete několik užitečných odkazů, které obsahují  informace o přihláškách ke studiu, informace o přijímacím řízení a také zkušební testy.

 

---------------------- Informace pro absolventy 2018/2019 ----------------------------

Pár informací k vyplnění přihlášky ke vzdělávání na střední škole

Počet podaných přihlášek

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkoušku a až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. Případné přílohy (např. ověřené kopie vysvědčení) stačí doložit pouze jednou.


Termíny podání přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení se přihláška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podává do 30. listopadu, do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pak do 1. března. Pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje termíny individuálně ředitel dané střední školy.

Způsob podání přihlášky

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na střední školu osobně nebo ji zaslat poštou.

Přihláška pro denní formu vzdělávání — s růžovým podtiskem
Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvou- a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (v případě, že jste uchazeč se SVP). Zejména doporučení ŠPZ nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a SŠ. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonní zástupci mají vytvořenou datovou schránku, má SŠ povinnost komunikovat jejím prostřednictvím. Proto je nezbytné uvést také číslo datové schránky. Některé dokumenty vám SŠ může poskytnout také elektronicky (pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, výsledky hodnocení, kopie zaznamenaných odpovědí v testech s vyznačením správné varianty a další).

Střední škola kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě, že objeví na přihlášce chyby, pomůže uchazeči s jejich odstraněním nebo si vyžádá doplnění chybějících údajů nebo dokladů a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh).

 

Část první — osobní údaje o uchazeči a zákonném zástupci
Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné příjmení. Dále vyplňuje státní příslušnost, datummísto narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce.

Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. Kontakt (nejlépe jak telefon, tak
e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce.


V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se také stupeň podpůrných opatření.


Část druhá — výběr středních škol, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede názevadresu školy, kódnázev oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference! Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

Pokud uchazeč podal přihlášku na obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou a posléze podává do 1. března přihlášku i na obory bez talentové zkoušky, vyznačí na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že bude jednotnou přijímací zkoušku konat na jiné škole (viz níže).

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia.

Část třetí — místo pro potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ke stažení zde: Pokud se uchazeč hlásí na obor(obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.

Část čtvrtá — opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium dokládají výsledky ze 4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí.

Žáci dotávají přihlášky s již vyplněnou klsifikací.

Výjimkou jsou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou, kteří podávají přihlášku do 30. listopadu. Ti dodávají vysvědčení z předchozích dvou ročníků, tj. ze 7. a 8. třídy (resp. 5. a 6. třídy pro 6leté studium nebo z 3. a 4. třídy pro 8leté studium).

Na druhé straně přihlášky uchazeč pouze vyplní kolik k přihlášce přikládá listů příloh.

Pár informací k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

Povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se týká přijímání do všech oborů středního vzdělání vyjma:
 • oborů bez maturitní zkoušky (učební obory);
 • oborů zkráceného studia podle § 85 ŠZ (získání další maturitní zkouušky);
 • oborů s talentovou zkouškou (kromě gymnázií se sportovní přípravou);
 • přijímání do vyšších ročníků;
 • druhých a dalších kol přijímacího řízení (ale výsledek JPZ může ředitel školy uplatnit — stanovuje v kritériích pro 2. a další kola).
Konání jednotné přijímací zkoušky
 • Každý uchazeč může konat v 1. kole přijímacíh řízení JPZ dva krát. To však za předpokladu, že podá dvě přihlášky do oborů, v nichž se JPZ koná.
 • Uchazeč koná JPZ na jedné střední škole v 1. kole dva krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření).
 • Započítává se pouze lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury.
 • Škola nesmí přihlížet k horšímu výsledku.
Obor 1. termín 2. termín
řádný termín — čtyřleté obory, nástavby 12. dubna 15. dubna
řádný termín — šestiletá a osmiletá gymnázia 16. dubna 17. dubna
náhradní termín (všechny obory) 13. května 14. května


Ředitel školy 14 dní před konáním řádných termínů jednotných testů zašle uchazeči nebo zákonným zástupcům pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pro náhradní termín zkoušek zasílá ředitel školy pozvánku nejpozději 7 dnů před termínem konání zkoušky.

 

Místo konání jednotných přijímacích zkoušek

 • 1. termín zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí.
 • 2. termín zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí.
 • Pokud uchazeč podá současně přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, potom koná 1. termín JPZ na této škole.

Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku (i ty, kde JPZ nekoná).

 
Místo konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí škol na přihlášce. Proto je důležité uvést školy na obou přihláškách ve stejném pořadí.

 
Náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek
 • V případě, že se uchazeč nedostaví ke konání JPZ a požaduje konat zkoušku v náhradním termínu, musí se písemně omluvit do 3 dnů řediteli školy, kde měl konat řádný termín zkoušek (stejný termín konání zkoušky na jiné škole není důvodem). Pokud ředitel školy omluvu uchazeče uzná, uchazeč má právo konat náhradní termín. V tomto případě musí ředitel školy vyčkat s uzavřením výsledků těchto uchazečů na výsledek zkoušky v náhradním termínu.
 • Pokud se uchazeč neomluví nebo písemně sdělí řediteli školy, že se k náhradnímu termínu nedostaví, zkoušku v náhradním termínu nekoná. Ředitel školy v tomto případě uzavře výsledky těchto uchazečů a podle výsledků dosažených v konaném termínu (je-li takový) zveřejní jejich pořadí.
Ředitel musí vyčkat s uzavřením výsledků uchazečů, kteří mají možnost konat zkoušky v náhradním termínu, na výsledek zkoušky v NT.
 

Průběh jednotné zkoušky v učebně

Organizaci jednotných zkoušek zajišťuje střední škola, na kterou uchazeč podal přihlášku. CZVV vydává metodické postupy pro konání zkoušky (jsou součástí dodávané zkušební dokumentace v každé učebně), administraci zajišťuje zadávající učitel. Ve škole budou uchazeči rozděleni do jednotlivých učeben, ve kterých se budou zkoušky konat, a zadávající učitel uchazeče rozesadí do lavic. Zkouška začíná úvodní administrací, při které zadavatel didaktického testu rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí.


Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 • 50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: propisovací tužka modrá či černá (nelze psát gumovacím perem či fixy);
 • uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi.
Matematika a její aplikace:
 • 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka modrá či černá (nelze psát gumovacím perem či fixy);
 • uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy (ŠOÚ) s hodnocením postupu řešení.

Testování probíhá metodou „papír a tužka“, tj. uchazeči mají k dispozici vytištěné zadání (testové sešity) a své odpovědi zapisují na tzv. záznamový arch.

 

Na co si dát pozor:

 • uchazeč musí mít právě svůj záznamový arch (dokument, do kterého zaznamenává své odpovědi, je personalizovaný);
 • uchazeč zkontroluje své jméno a příjmení na záznamovém archu a zapíše je čitelně do pole;
 • psací potřeby — povolena je pouze modře či černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně;
 • zápis odpovědí — do záznamového archu, musí se zapisovat správné křížky z rohu do rohu;
 • nepovolené pomůcky, např.: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky, jakékoliv slovníky, pravidla pravopisu, tabulky...

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů a zveřejní pořadí uchazečů s uzavřenými výsledky (v řádném termínu přijímacích zkoušek těch, kteří nebudou konat zkoušky v náhradním termínu).
 • Nepřijatým uchazečům zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou.
 • Uchazeč (zákonný zástupce) se může odvolat proti výsledku PŘ do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání se podává písemně.

Odevzdání zápisového lístku

 • Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ.
 • Termín pro podání zápisového lístku uchazečem je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • Zápisový lístek poskytne uchazeči jeho základní škola, ve výjimečných případech krajský úřad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborné učiliště

Učební obory tříleté:

> 29-51-E/01 Potravinářská výroba - Cukrář

> 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

> 36-67-E/01 Zednické práce

> 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

- Kuchařské práce

> 66-51-E/01 Prodavačské práce

> 75-41-E/01 Pečovatelské služby

– Pečovatelské práce

Učební obory dvouleté

> 29-51-E/02 Potravinářské práce

– Pekařské práce

Praktická škola

> 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

-------------------------------------------------------------------------------------

Odborné učiliště Hlučín

> Učiliště vzniklo v roce 1945 pod názvem Učňovská škola v Hlučíně, které navázalo na tradice výuky řemesla ve všeobecné Živnostenské škole pokračovací v Hlučíně z roku 1933.

> Je umístěno poblíž autobusového nádraží v Hlučíně, nedaleko centra. To zajišťuje dobré spojení s okolními vesnicemi i městy Opavou a Ostravou.

> Patří mezi speciální školy, je vhodné zejména pro děti, které mají problémy s učením, pro žáky s poruchami a kombinovanými vadami.

> Svým žákům vytváří předpoklady a solidní přípravu pro jejich další profesní růst a osobní rozvoj.

> Poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

> Střední vzdělání v Praktické škole je určeno pro znevýhodněné a velmi slabé žáky.

 

Charakteristika studia

> Příprava je směrovaná do tří hlavních oblastí

* rozvoj osobnosti žáka

* přípravy pro život v občanské společnosti

* přípravy pro pracovní uplatnění.

> Ve výuce převažuje odborný výcvik 21 hodin týdně odborné předměty 7 až 8 hodin, všeobecné předměty 6 hodin.

> Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

> Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i děvčata.

> Praktická výuka probíhá v cvičných dílnách a na produktivní činnosti u zákazníků.

> Žáci jsou vedeni učiteli odborného výcviku nebo instruktory v soukromých provozovnách.

 

Možnosti uplatnění absolventa

> Učební obory připravují žáky na výkony stanoveného okruhu pracovních činností daného oboru.

> Absolventi mohou po získání určité praxe žádat o vydání živnostenského listu a podnikat v oboru.

> Učební obory jsou na trhu práce žádané – převyšuje poptávka o nabízené obory.

 

Co můžeme nabídnout

> Individuální přístup.

> Odměňování žáků za produktivní práci.

> Možnost stravování ve školní budově i na některých pracovištích odborného výcviku.

> Proplácení jízdného na pracoviště (u vybraných oborů).

> Školní výlety, exkurze, oborové i sportovní soutěže.

 

Podmínky přijetí

> Ukončená povinná docházka.

> Přihláška potvrzená lékařem.

> Doporučení SPC nebo PPP pro studium na speciální škole.

 

Předpoklady pro úspěšné zvládnutí oborů

> Zájem o zvolený obor.

> Kladný vztah k fyzické práci, manuální zručnost.

> Solidní chování a jednání.

> Schopnost respektovat pokyny vyučujícího.

 

Praktická škola

> Umožňuje žákům pomocných škol pokračovat e vzdělávání a rozvíjet základní dovednosti pro samostatný život.

> Přispěje k lepší orientaci v běžných životních situacích.

> V praktických cvičeních rozvíjí dovednosti a návyky.

 

Kontakty

Adresa školy: Čs. armády 336/4a, 708 01 Hlučín

Tel.: 595 041 886, 595 041 533 E-mail: info@ouhlucin.cz

Možnost návštěvy školy kdykoli po telefonické dohodě.

www.ouhlucin.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Dovolte mi, abych Vás ještě jednou pozvala na Den otevřených dveří na naší Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka, který se koná ve dnech 9. 1. 2019 a 14. 2. 2019 od 15 - 18 hodin.

Co vše u nás na škole zažijete?
 • Interaktivní přehlídka oborů - služby cestovního ruchu, hotelový a restaurační provoz, management v gastronomii, kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář.
 • Komentovaná prohlídka školy našimi žáky.
 • Barmanská a baristická show našich žáků.
 • Osobní setkání s vedením školy a zástupcem školního poradenského pracoviště.
 • Soutěž na téma mezinárodní kuchyně a cestovatelský kvíz.

Mgr. Ivana Matulová
ředitelka školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední škola technická a dopravní

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří a informace AGEL střední zdravotnická škola zde... aszs_2018.pdf (385497)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří GJK Hlučín

Pozvánka ZDE .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 - Informace pro žáky, zákonné zástupce - ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední škola stavební a dřevozpracující

- den řemesel 16. 11. 2018 (8-12h)

- učeň, středoškolák 30. 11. - 1. 12. 2018... na Černé louce

- den otevřených dveří 16. 1. 2019 (14-17h)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídku oborů , které je možno studovat na zdravotnické škole v příštím školním roce:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p.o.
Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádá ve dnech 10. a 16. října 2018  Dny otevřených dveří pro konzervatorní obory spojené s konzultacemi pro zájemce o vzdělávání v konzervatoři.

Více informací ZDE.

 

Besedy k volbě povolání

S sebou: něco na poznámky, svačinu, pití i přezůvky